ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวยุพเรศ นีละนิยม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปาณิสรา เนาวดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นางสาวจรูญลักษณ์ สัมฤทธิ์
ครู คศ.1

Mr.Jun O. Denis
Foreign English Teacher

Mr.Abdul Halim John Grande
Foreign English Teacher