ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางผกาพันธุ์ ทนศิริรัตนา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางเรณู ทองไล้ผา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1