งานแนะแนว

นางสาวปาณิสรา เนาวดี
ครู คศ.1
หัวหน้างานแนะแนว
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4