กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุวรรณี ปัจรีย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนวนันท์ ขจรนาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1