ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสุวรรณี ปัจรีย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวนวนันท์ ขจรนาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1