ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายคมกริช นาป่า
ครู คศ.1

นางสาวศุภมาส ดวงมาลา
ครูผู้ช่วย