คณะผู้บริหาร

นายประเสริฐ วงศ์เกษมทรัพย์
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน