หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี เป็นโรงเรียนขยายโอกาส เปิดสอน 3 ระดับ คือ
1.ระดับปฐมวัย
2.ระดับประถมศึกษา
3.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น