วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

 

วิสัยทัศน์
“ส่งเสริมวิชาการ  สือสานวัฒนธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล  บนพื้นฐานของความเป็นไทย"