ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี เปิดทำการสอนเมื่อ พ.ศ. 2477 มีนายทรงศักดิ์ เอี่ยมจำรูญ เป็นครูใหญ่คนแรก เปิดทำการสอน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยขอใช้อาคารมัสยิด นะฮ์ฎอตุ้ลอิสละห์ (สุเหร่าปากคลองลำรี) เป็นสถานที่เรียน
          พ.ศ. 2500 นายทรงศักดิ์ เอี่ยมจำรูญ นายกมล นิยมราษฎร์พร้อมด้วยท่านอิม่ามสมัยนั้นคือ ฮัจยี ซาฟีอี วันแอเลาะ ผู้อุปการะโรงเรียน ได้ร่วมกันชักชวนประชาสัมพันธ์กับผู้ปกครองนักเรียน และประชาชนทั่วไปร่วมกันสร้างอาคารเรียนถาวรได้เงิน 110,000 บาท ทางราชการจัดสรรงบประมาณ อีก 40,000 บาท รวมเป็นเงิน 150,000 บาท ก่อสร้างอาคารเรือนไม้ใต้ถุนสูงแบบคล้าย 014 ซึ่งต่อมาภายหลังต่อเติมเป็นอาคารเรียน 2 ชั้น ปัจจุบันได้รับอนุญาตรื้อถอน และจำหน่ายออกจากทะเบียน
           พ.ศ. 2504 นายทรงศักดิ์ เอี่ยมจำรูญ เกษียณอายุราชการ นายแถม พุ่มฤทธิ์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ซึ่งในปีนี้ได้รับอนุญาตให้เปิดเรียนชั้นประถมปลาย คือ ชั้นประถมปีที่ 5 – 7
           พ.ศ. 2504 เสนอของบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบคล้าย 014 ชั้นล่าง
           พ.ศ. 2507 ขยายการศึกษาภาคบังคับ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ในตำบลละหาร
           พ.ศ. 2508 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 017 จำนวน 4 ห้องเรียน 40,000 บาท และได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนหลังนี้ ชั้นล่างอีก 4 ห้องเรียน ในปี พ.ศ. 2510
           พ.ศ. 2509 นายเวก กลิ่นช้าง มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่จนถึง พ.ศ. 2517
           พ.ศ. 2517 นายชาญ อนันต์ปรีชาศรี ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่จนถึง พ.ศ. 2520
           พ.ศ. 2518 ได้งบประมาณเงินผันจากสภาตำบลละหารต่อเติมอาคารเรียนหลังที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน งบประมาณ 120,000 บาท
           พ.ศ. 2520 นายบุญชู สามวัง ได้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
           พ.ศ. 2521 นายธงชัย เกียรตินาวิน รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
           พ.ศ. 2522 ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 017 (ใต้ถุนโล่ง) จำนวน 4 ห้องเรียน งบประมาณ 380,000 บาท และส้วมนักเรียน 1 หลัง งบประมาณ 25,000 บาท
           พ.ศ. 2523 นางสมประสงค์ พูนทิพวรรณ รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
           พ.ศ. 2525 ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงอาหารปัจจุบันงบประมาณจากสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ก่อสร้างถังน้ำ ฝ.ตต จำนวน 1 ชุด / 3 ถัง งบประมาณ 20,000 บาท นางสมประสงค์ พูนทิพวรรณ และคณะกรรมการการศึกษาจัดหาเงินสมทบอีก 12,474 บาท สร้างถังนำจนเสร็จสมบูรณ์
           พ.ศ. 2525 นายเวก กลิ่นช้าง ได้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
           พ.ศ. 2527 ได้รับงบประมาณ ซ่อมแซมฝ้าอาคารเรียนหลังที่ ๒ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท
           พ.ศ. 2528 ได้รับงบประมาณก่อสร้างเรือนเพาะชำแบบ พ.1 จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 14,000 บาท ปัจจุบันรื้อถอนและจำหน่ายออกจากทะเบียนแล้ว
           พ.ศ. 2529 นายเสงี่ยม เอี่ยมสุวรรณ ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ในปีการศึกษานี้ ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนโครงการอนุบาลชนบทหลักสูตร 2 ปี
           พ.ศ.2530ได้รับงบประมาณ ส.ส. ประยูร จอประยูร สร้างสนามเอนกประสงค์ งบประมาณ 50,000 บาท ปีนี้ คณะกรรมการการศึกษา ผู้ปกครอง และศิษย์จัดงาน (“ลำรีรำลึก”) ครั้งที่ 3 หาทุนสร้างถังน้ำหอสูง เป็นเงิน 33,260 บาท
           พ.ศ. 2531 จัดงาน “ลำรีรำลึก” ครั้งที่ 4 หาทุนสร้างโต๊ะอาหาร นักเรียน 15 ชุด เป็นเงิน 16,497 บาท สร้างอ่างล้างมือ 10 ก๊อก เป็นเงิน 13,000 บาท ปีนี้ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ ส.ป.ช 610/26 จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 50,000 บาท
           พ.ศ. 2533 จัดงาน “ลำรีรำลึก” จัดหาทุดซื้ออุปกรณ์การศึกษา โทรทัศน์ 1 เครื่อง เครื่องเล่น วีดีโอ 1 เครื่อง งบประมาณ 20, 800 บาท ปีการศึกษานี้ เป็นโรงเรียนนำร่องขยายโอกาส ทางการศึกษาเปิดสอนระดับมัธยมศึกษา เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 32 คน
           พ.ศ. 2535 ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ส.ป.ช. 2/28  จำนวน  9  ห้อง
           พ.ศ. 2536  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ  017   จำนวน   3   ห้องเรียน   เป็นเงิน210,000   บาท   คณะกรรมการการศึกษาหาเงินต่อเติมอีก   1   ห้องเรียน   เป็นเงิน   55,000   บาท
           พ.ศ. 2537 ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ ส.ป.ช. 204/26 จำนวน 1 หลัง งบประมาณ  80,000  บาท และได้งบประมาณสร้างส้วมแบบ ส.ป.ช. 602/29 จำนวน 1 หลัง / 10 ที่นั่ง เป็นเงิน 170,000 บาท
           พ.ศ. 2538 ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างสนามฟุตบอล แบบ ฟ 1 จำนวน 1 สนาม เป็นเงิน 100,000 บาท คณะกรรมการการศึกษา ผู้ปกครองและศิษย์เก่า บริจาค และหางบสมทบ  77,522  บาทรวมงบประมาณ ทั้งสิ้น 217,922 บาท ปีนี้ได้รับงบประมาณสร้างสนามบาสเก็ตบอล (ขนาด 18.00 ม. x 31.10 ม.) งบประมาณ 128,000 บาท
           พ.ศ. 2539 นายพิชัย ปานยิ้ม มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
           พ.ศ. 2541 นายพิชัย บำรุงศรี ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ตามคำสั่งคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ  2726/2541 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2541 มารายงานตัววันที่ 2 พฤศจิกายน 2541
           พ.ศ. 2543   นายสมหมาย    สุขสาธุ    มาดำรงตำแหน่ง    ผู้อำนวยการ โรงเรียนตามคำสั่งสำนักคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติที่ 750 / 2543 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2543 และดำรงตำแหนงเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2543
           พ.ศ. 2547 นายบรรจง มัธยางกูล มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
           พ.ศ. 2550  นายทวีศักดิ์   พรหมสาขา ณ สกลนคร  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 ที่ 458 / 2550 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550 และเดินทางมารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550
           พ.ศ. 2559  นายประเสริฐ์  วงศ์เกษมทรัพย์  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี  เขต  2  ที่ 445 /2559 ลง ณ วันที่ 22  ธันวามคม  พ.ศ. 2559และดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่  23 ธันวาคม 2559